ประวัติการศึกษา นายแพทย์พูนศักดิ์ สุชนวณิช

นายแพทย์พูนศักดิ์ สุชนวณิช (หมอต้น)

ปริญญาตรี

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2536

ระดับหลังปริญญาตรี

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2540
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้-ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีวชวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2542

ประวัติการทำงาน / ผลงานทางวิชาการ ของหมอต้น นายแพทย์พูนศักดิ์ สุชนวณิช

2542 – 2543      – โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ

2539 – 2542      – ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2544 – 2548      – ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (บลาสโตซิสท์ เซนเตอร์) โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพฯ

2544 – 2549      – คลินิกเวชกรรมแฟมิลี่เฮลท์ ชั้น 23 อาคารว่องวานิช ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

2544 – ปัจจุบัน  – สมาชิกชมรมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ แห่งประเทศไทบ

2544                 – ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมก่อตั้ง องค์กร ASPIRE (the Asia-Pacific Initiative on Reproduction) ที่กรุงไทเป ไต้หวัน 

2544 – 2556      – ผู้เข้าร่วมประชุม องค์กร ASPIRE ที่ไทเป ไต้หวัน, กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน, ประเทศสิงคโปร์, กรุงเทพฯ

2546                 – ฝึกอบรมดูงานด้าน ART ที่สถาบัน Boston IVF, Maryland, USA 

2549 – 2553      – ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (เพอร์เฟค วูแมน) โรงพยาบาลปิยะเวท กรุงเทพฯ

2553                  – กรรมการฝ่ายวิชาการในการจัดประชุม ASPIRE Congress ที่พัทยา ประเทศไทย

2553 – ปัจจุบัน  – รองหัวหน้าคลินิกเวชกรรมแฟมิลี่เฮลท์ สาขาสถาบันเพอร์เฟควูแมน ปากทางเข้าอาร์ซีเอ กรุงเทพฯ

2554 – 2561    – ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ปัจจุบัน            – Beyond IVF