นพ.กิตติ ฉัตรตระกูลชัย

ประวัติการศึกษา นายแพทย์กิตติ ฉัตรตระกูลชัย

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • 2557, แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • 2564, วว. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • 2566, วว. อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานทางวิชาการ

  • Chattrakulchai K, Manonai J, Silpakit C, Wattanayingcharoenchai R. Validation of the Thai version of the International Consultation on Incontinence Questionnaire-Female Lower Urinary Tract Symptoms (ICIQ-FLUTS). Int Urogynecol J. 2020 Dec;31(12):2603-2610

  • Komon W, Kijmanawat A, Chattrakulchai K, Sarit-Apirak S, Silpakit C, Manonai J. Validation of the Thai version of the Female Genital Self-Image Scale (FGSIS). BMC Womens Health. 2022;22(1):254.